Калина Златанова

Данъчен консултант

 

Калина Златанова

От 2000 г. до 2009 г. е работила в министерство на финансите на длъжност началник отдел „Данъчни нормативни актове“ – звеното отговорно за разработване на промените в данъчните закони в  Дирекция „Данъчна политика“. През  2006 г. е основен участник при разработването на новия Закон за данък върху добавената стойност.

През годините е автор на редица коментари и публикации в специализирани издания, относно прилагането на българското ДДС законодателство, лектор на семинари и обучения, съветник в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия за провеждане на изпитите по данъчно законодателство в ИДЕС, преподавател в СУ „Климент Охридски“, Стопански факултет, магистърска програма „Счетоводство и одит“.

Димитър Войнов

Данъчен консултант

 

Димитър Войнов

В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите. Основен участник в разработването на промените в ЗКПО и ЗСч.

В периода от 2011 г. до 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

През годините е лектор на данъчни и счетоводни семинари и фирмени обучения, както и автор на публикации в областта на преките данъци и счетоводството в специализирани издания.

Понастоящем е управляващ съдружник във „Войнови Консулт“ ООД – дружество извършващо дейност в сферата на данъчните и счетоводни консултации.

Катя

Кашъмова

консултант по КСО и ЗЗО

 

Катя Кашъмова

Катя Кашъмова е консултант с голям опит и експертиза в областта на социалното и здравно осигуряване, координацията за социална сигурност и спогодбите за социална сигурност, по които България е страна.

С 30-годишен професионален опит в НОИ и НАП, като последните двадесет години е началник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП. Дейността й е била свързана с разработване на промените в законови и подзаконови нормативни актове в областта на осигурителното законодателство, както и с разработването на единна методология на социалното и здравно осигуряване и регламентите, свързани с координацията за социална сигурност. Участвала е пряко в преговорите за сключване на спогодби за социална сигурност, по които Република България е страна.

Дългогодишен лектор на семинари и фирмени обучения, автор на множество публикации и коментари в областта на осигурително законодателство, координацията на социалната сигурност и спогодбите, по които България е страна. Преподавател в СУ „Климент Охридски“, Стопански факултет, магистърска програма „Счетоводство и одит“.

Унико ДиК ЕООД

 

Дружество е учредено през 2009 г. с основен предмет на дейност данъчни и бизнес консултации, което работи в следните основни направления: текущи консултации по данъчни въпроси, обжалване на ревизионни актове по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, организиране на семинари и фирмени обучения. Клиенти на дружеството са „Летище София“ ЕАД, „Никми“ АД, „Линднер България” ЕООД, ДП „Ръководство въздушно движение“, „Сикотек“ ООД, ПИБ АД, „Гранд Хотел Милениум София“ ООД, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, „Феста Хотели“ АД, „Енемона“ АД, , МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии и много др.

 

С какво можем да Ви помогнем

Семинари

Обучения

m

Обжалване на ревизионни актове

Консултации